خدمات حقوقی

خدمات حقوقی

تعیین تیم هماهنگ مهندسین “طراح، ناظر و مجری ذیصلاح” پروژه به همراه بازدید های کارشناسی دوره ای و کنترل HSE