خدمات اجرایی

اجرای ایتمی عملیات ساختمانی توسط پیمانکاران مجرب و اموزش دیده در شش فاز :
فاز اول ؛ تخریب گودبرداری و سازه نگهبان
فاز دوم ؛ فونداسیون اسکلت و سقف ها
فاز سوم ؛ سفت کاری
فاز چهارم ؛ تاسیسات
فاز پنجم ؛ نازک کاری
فاز ششم ؛ دکوراسیون داخلی ، نور پردازی و روف گاردن