خدمات طراحی و نظارت

  • طراحی چهار آلبوم معماری، سازه، مکانیک و برق با نگاهی “کاملا اجرائی و هماهنگ” منطبق بر مقررات ملی ساختمان با دو سناریوی بهره برداری کوتاه مدت و بلند مد
  • نظارت بر حسن انجام فعالیت ها با استقرار سیستم کنترل پروژه؛ محدوده، زمان و هزینه