آنهایی که در ساختمان های ما به سر می برند حق دارند حس خوبی داشته باشند