آن‌هایی که در ساختمان‌های ما به سر می برند حق دارند حس خوبی داشته باشند.