خدمات طراحی و نظارت

ارائه چهار آلبوم کامل معماری، سازه، مکانیک و برق

با نگاهی کاملا اجرایی و هماهنگ

منطبق بر آخرین مقررات ملی ساختمان

با دو سناریوی بهره برداری کوتاه مدت و بلند مدت