خدمات مشاوره ای

♦ به کارفرمایان در خصوص فرآیند اجرای حرفه ای یک پروژه

♦ به همکاران در خصوص فرآیند باز طراحی سیستم مدیریت شرکت ساختمانی

♦ به مهندسین در خصوص فرآیند برنامه ریزی در مسیر شغلی

♦ به دانشجویان در خصوص فرآیند ورود به بازار صنعت ساختمان

♦ به دانش آموزان در خصوص فرآیند ترسیم نقشه راه تحصیلات مقدماتی و عالیه جهت نیل به اهداف شغلی در آینده