با توجه به نگاه نیرو انسانی محور شرکت ساختمانی دانایان ، لطفا جهت ارسال اطلاعات کاری خود ، از فرم های قرار داده شده در ذیل ، اقدام فرمایید.

ارسال مشخصات فردی کارفرمایان محترم

ارسال مشخصات فردی پیمانکاران محترم

ارسال مشخصات فردی مشاوران محترم