خدمات نظارتی

نظارت بر حسن انجام عملیات ساختمانی با استقرار سیستم کنترل پروژه :

کنترل کیفیت

کنترل هزینه

کنترل زمان